Trefwoorden

Stef Tijtgat
1. multi-identitaire: Een verzet met meerdere identiteiten.
2. perspectief: Een punt van waaruit iemand naar iets kijkt of waarneemt.
3. reguliere: Regelmatig (bw) : behoorlijk, courant, gelijkmatig, geregeld, gewoon, nauwkeurig, ordelijk, regulair, regulier, vaak. geregeld (bw) : dagelijks, regelmatig, regulair,regulier.
4. traject: Een traject is de afgelegde of af te leggen weg van een voorwerp door een ruimte.
5. toegankelijker: Voor het publiek toegankelijk wordt ook genoemd openbaar of openbaartoegankelijk: iedereen mag er zijn, al of niet tegen betaling (bijvoorbeeld gratis in de openbare ruimte, tegen betaling in het openbaar vervoer), i.t.t. de privésfeer en veel kantoren enz.

AMBER LECOUR
1. synoniem= openbaarheid
2. open, met vrije toegang
3. deelthema's: publieke toegankelijkheid/ openbare toegankelijkheid
4. aspecten van toegankelijkheid: fysieke toegankelijkheid - toegankelijkheid van informatie - toegankelijkheid van dienstverlening - integrale toegankelijkheid

Mathieu Laurier
1) regelgeving: wettelijke voorschriften inzake toegankelijkheid
2)zichtbaarheid: nagaan of het huis of lokaal duidelijk zichtbaar is vanaf de straat.

3) ondergrond: niet alle buitenruimte moet verhard zijn.
4) Signalisatie: het visuele aspect is cruciaal voor personen met een auditieve beperking.

Ellora Safi

 • Openbaar
 • Aanspreekbaar
 • Bereikbaarheid
 • Toegankelijkheidsambtenaar
 • Toegankelijkheidsregel
 • Principiële toegankelijkheid

Vaktermen:

 • Intermediairen: Tussenpersonen, een bemiddelaar. Iemand die financiële diensten zoals hypotheken aanbiedt.
 • Kansarmen: weinig kansen krijgend in de maatschappij op succes, ze zijn hierdoor vaak sociaal zwak.
 • Lokaal sociaal beleid: Een decreet die gelijke toegang wilt verzekeren tot het recht op een menswaardig leven. De toegankelijkheid van de sociale dienst - en hulpverlening zal hierdoor moeten verbeteren.
 • Mandatarissen: Iemand die een politiek mandaat (opdracht of (tijdelijke) volmacht) bekleedt.
 • Sociaal huis: een plek waar het OCMW en het gemeentebestuur samenwerken aan een toegankelijke en klantvriendelijke sociale dienstverlening. Je kan er terecht met al je vragen rond welzijn.
 • Toegangspoort: De intersectorale toegangspoort regelt de toegang tot niet – rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit zijn langdurige, intensieve en gespecialiseerde hulpverlening voor jongeren.

Nour Ali
Agglomeratie= een aaneenschakeling van nederzettingen (steden en dorpen) waarvan de inwoners zich gedragen alsof zij in één stad wonen.

Aspiraties = wil om iets te bereiken

Autonomie= recht, vrijheid, bevoegdheid om zelf te bepalen wat je doet.

Deficiënt = Ontbrekend, Ontoereikend, Onvoldoende

Emancipatie = streven naar gelijke rechten en zelfstandigheid

Gedragstherapie = Een vorm van psychotherapie: ongewenst gedrag afleren en goed gedrag aanleren.

JWBP = jeugdwerkbeleidsplan= leidraad van de Vlaamse regering om het Vlaamse jeugdwerk te versterken en te dynamiseren.

Outreachend werken = actief contact maken met de doelgroep. Onderzoeken van hun vragen en hen motiveren en verwijzen naar vormen van hulpverlening en-of Maatschappelijke Opvang.

Preventie = het voorkómen van iets onaangenaams

Visie= weloverwogen mening over een zaak en hoe zich die zou moeten ontwikkelen

Henri Van Daele

- Synoniemen: Begrijpbaarheid, openbaarheid
- Fysieke toegankelijkheid
- Toegankelijkheid van dienstverlening
- Toegankelijkheid van informatie
- Toegankelijkheid van gebouwen
- Toegankelijkheid van zorg
- Toegankelijkheid van bossen
- Toegankelijkheid van het recht

Luna Ampe

synoniemen
aanspreekbaar
benaderbaar
bereikbaar
geïnteresseerd
genaakbaar
ontvankelijk
open
vatbaar

aspecten

fysieke toegankelijkheid
toegankelijkheid van dienstverlening
toegankelijkheid van informatie

vaktermen

Autonomie
Blokkades
Casusregister
Cognitief
Drop- out
Etniciteit
Extramuralisering
Identiteit
Sociaaleconomische positie

Lisa Schauvliege
toegankelijkheid
synoniem: openbaarhied
bereikbaarheid
integrale toegankelijkheid: toegankelijk voor iedereen
fysieke toegankelijkheid
digitale toegankelijkheid
toegankelijkheid openbaar vervoer
toegankelijkheid openbare gebouwen
toegankelijkheid van informatie
toegankelijkheid van de omgeving

Benedicte Doucet
Openbaar vervoer, mindermobielencentrales, uitgankelijkheid.
Aspecten van toegankelijkheid
-fysieke toegankelijkheid
-toegankelijkheid van informatie
-toegankelijkheid van dienstverlening
Toegankelijkheid of openbaarheid (zn)

Kimberley Vanbiervliet

- Drugs
- Verslaving
- Preventie
- Behandeling
- Statistieken
- Gevolgen van verslaving