Juridische Maatschappelijke Context

Stef Tijtgat
Juridische context:
1. Besluit van de Vlaamse regering dat regelgeving betreffende toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen in werking zal treden op 1 maart 2010 die inhoud dat de toegankelijkheidsregels verplichtend worden opgenomen in de voorwaarden tot het verkrijgen van de bouwvergunning.

2. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid

3. Besluit van de Vlaamse ministers van Ruimtelijke Ordening en Gelijke Kansen werd op 5 juni 2009 de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid goedgekeurd door de Vlaamse regering die de nieuwe verordening vervangt de oude wetgeving over toegankelijkheid van publieke gebouwen (federale wet van 17 juli 1975).

4. Besluit van het Europees Parlement waarbij men op 26 oktober 2016 de richtlijn goed keurde inzake de toegankelijkheid van het web. Deze richtlijn verplicht openbare instanties zoals openbare ziekenhuizen, bibliotheken, universiteiten… om hun websites en mobiele applicaties meer toegankelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat personen met een handicap een betere toegang hebben tot deze informatie.

5. Besluit Digitale Toegankelijkheid treed in werking op 23 september 2018 Dit is een Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de wet Digitale Overheid die het toepassen van de standaard voor toegankelijkheid (EN 301 549) een wettelijke verplichting maakt voor overheidsorganisaties.

Maatschappelijke context:
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

CD&V vindt de toegankelijkheid zeer belangrijk, het standpunt als volgt ‘Dat een toegankelijke gemeente niet alleen aandacht moet besteden aan fysieke toegankelijkheid, maar ook aan de toegankelijkheid van haar communicatie. Iedereen moet de publieke voorzieningen kunnen gebruiken op een zelfstandige, zo onopvallend mogelijke en gelijkwaardige manier.

Amber Lecour

juridische documenten:
1. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen (14 juli 2017)

2. Decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met assistentiehond (2 februari 2018)

3. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van bossen (24 januari 1996)

4. Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (2 maart 1999)

5. Decreet houdende de decretale aanpassingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken als gevolg van het bestuurlijk beleid (21 april 2006)

maatschappelijke context:
1. Inter Vlaanderen
Inter geeft uitvoering aan het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen. ze werken mee aan een samenleving waar elke mens onafhankelijk en gelijkwaardig aan kan deelnemen. ze ondersteunen alle overheden, bedrijven of organisaties die een toegankelijkheidsbeleid willen ontwikkelen

2. CD&V:
zij werken met de 5 pilootgemeenten samen aan een referentiekader, een zelfevaluatie en een charter naar ‘ een toegankelijke stad/gemeente’. CD&V hecht heel veel belang aan toegankelijkheid op lokaal niveau. Er zijn verschillende voorbeelden van initiatieven die CD&V genomen heeft, bijvoorbeeld: het Pastoorbos in Roeselare, Fietsplezier voor iedereen in Genk, de Molmobiel in Mol,…

3. N.V.A.
vindt het contact met de inwoners met een beperking zeer belangrijk. Zij kunnen je wijzen op drempels waar je zelf nooit bij stilstond. De begeleiding van Inter, het Vlaams agentschap toegankelijkheid, wordt sterk gewaardeerd. Zij geven advies, doen screenings, organiseren vormingen en informeren lokale besturen.

Mathieu Laurier
Juridische documenten

1) Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 (12/10/2018).

2) Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfsrastructuren (23/2/2018)

3) Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie (15/12/2017).

4) Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen (14 juli 2017).

Maatschappelijke context
1) Inter
Inter strijdt voor een samenleving waar iedereen ongeacht huidskleur en dergelijke zich toch kan thuisvoelen in onze maatschappij. Ze gaan uitsluiting en discriminatie tegen.
2) Sclera Vzw
deze vzw biedt kinderen met autisme of een ander gebrek de kans zich toch goed thuis te voelen in de maatschappij en doen dit doormiddel van bijvoorbeeld pictogrammen te maken voor deze kinderen zodat studeren toch een stuk makkelijker verloopt voor hen.

Luna Ampe
juridische context

1) Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotings-jaar (25 april 2018)
2)Decreet Bosdecreet (28 september 1990)
3)Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 (27 september 2018)
4) Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de provinciale mandataris (7 september 2018)
5) Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 (12 oktober 2018)

Maatschappelijke context
Inter

Inter gaat op alle vlakken en aan eender wie toegankelijkheidsadvies geven. Wendy Metten is de algemene directeur van Inter Vlaanderen. Inter wil graag de interactie tussen de mens en zijn omgeving verbeteren. Inter biedt dan ook ondersteuning om de omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen zodanig dat niemand geïsoleerd geraakt.

Vlaamse overheid

De coördinatie van het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen en wordt uitgevoerd binnen de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen. De cel stimuleert, ondersteunt en coördineert de initiatieven rond toegankelijkheid en gaat zich vooral richten op de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen die met toegankelijkheid in aanraking komen als naar het middenveld en het brede publiek.

Ellora Safi

Juridische documenten

I. Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (29 december 2009). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd op 17 december 2018, via https://www-warenwetgeving-be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/nl/
Gezocht via Warenwetgeving, met de zoekterm toegankelijk.


II. Wet van 16 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek (27 maart 2009). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd op 17 december 2018, via https://codex.vlaanderen.be/
Gezocht via Codex Vlaanderen, met de zoekterm toegankelijk en de filter: wet.


III. Besluit van 5 december 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten (4 februari 2009). Belgisch Staatsblad . geraadpleegd op 18 december 2018, via https://codex.vlaanderen.be/
Gezocht via Codex Vlaanderen, met de zoekterm toegankelijkheid en de filter: besluit van de Vlaamse Regering.


IV. Besluit van 25 mei 2018 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap wat betreft de combinatie van rechtstreeks toegankelijke hulp en niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning (21 juni 2018). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd op 18 december 2018, via https://codex.vlaanderen.be/
Gezocht via Codex Vlaanderen, met de zoekterm toegankelijke hulp en de filter: besluit van de Vlaamse Regering.


V. Besluit van 6 juli 2007 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken (3 augustus 2007). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd op 18 december 2018, via https://codex.vlaanderen.be/
Gezocht via Codex Vlaanderen, met de zoekterm bereikbaarheid en de filter: besluit van de Vlaamse Regering.

Maatschappelijke context

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen bestaat uit Toegankelijk Vlaanderen en Inter Vlaanderen.
(Inter werd al kort besproken in organisaties).
Beide organisaties streven naar hetzelfde doel.
Er woedt gestreefd naar een toegankelijke en inclusieve samenleving. Daarbij maakt Inter het gebruik van de principes van Universal Design, zodat mensen op een zelfstandige en gebruiksvriendelijke wijze gebruik kunnen maken van de omgeving.
Dit doet inter in samenwerking met andere partners zoals Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding en verschillende Vlaamse beleidsdomeinen ( o.a. Internationaal Vlaanderen).
Je kan Inter en/of de Vlaamse Overheid, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering contacteren.

Een van de partijen die zich inzet voor meer toegankelijke diensten en gemeente is Open vld, de gewonnen partij in Gent.
Zo was een van hun actiepunten een diverser en toegankelijker jeugdzorg.
Open vld wilt allerlei zaken toegankelijker maken, dit kan gaan over jeugdzorg, tot het toegankelijker maken van websites.

Nour Ali
Juridische documenten

Bronvermelding

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie ( 8 juli 2016). De Vlaamse Codex. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1027203&param=inhoud&AID=1215729

Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 (19 december 2014). De Vlaamse Codex. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025455&param=inhoud&AID=1196964

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen (14 juli 2017). De Vlaamse Codex. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028580&param=inhoud&AID=1229319

Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (28 maart 2014). De Vlaamse Codex. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023959&param=inhoud&AID=1177402

Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van het conceptsubsidiëring aan stadsvernieuwingsprojecten in het kader van de oproep 2014 (24 oktober 2014). De Vlaamse Codex. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024800&param=inhoud&AID=1190342

Maatschappelijke context

Agentschap

Inter: het agentschap Toegankelijk Vlaanderen.

zij streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving
visie: Iedereen moet op een gelijkwaardige wijze, volwaardig deelnemen aan alle facetten van het leven.
taken:
Vlaams expertisecentrum voor integrale toegankelijkheid en universal design
Het technisch en inhoudelijk begeleiden en adviseren van de Vlaamse overheid, de provinciale overheden en de lokale overheden bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van hun toegankelijkheidsbeleid
Over toegankelijkheid advies, dienstverlening, vorming, onderzoek en begeleiding bieden aan andere overheden en aan derden
Ontwikkelen van activiteiten die de toegankelijkheid van evenementen bevorderd
Uitvoeren van toegankelijkheidsscreenings
Participeren in initiatieven nationaal en internationaal over toegankelijkheid

EVA toegankelijk Vlaanderen is een nieuw agentschap die nog ingediend is bij het Vlaams Parlement en normaal zou doorkomen op 31 januari.

Daar zou je terecht kunnen voor concrete begeleiding en professioneel advies over toegankelijkheidsnormen van ruimtelijke ordening.
Minister

Hier de ministers die mij het meest passend lijken bij toegankelijkheid

Ben Weyts

N-VA
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Hoe toegankelijk zijn steden met de auto? Hoe blijven centrums toegankelijk tijdens wegenwerken? Wat is toegankelijk via de Vlaamse Rand, Hoe toegankelijk is België voor Toerisme?…
Philippe Muyters

N-VA
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Hoe toegankelijk is werk voor personen zonder diploma? Hoe toegankelijk is sport voor kansarme kinderen?
Pascal Smet

SP.A.
Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken
VGC collegelid van Cultuur, Jeugd, Sport en stedelijk beleid
Hoe toegankelijk is Brussel met de bus? Hoe toegankelijk is de apotheek door openbare werken? Hoe toegankelijk is cultuur, sport voor anderstaligen?…

Politieke partij

SP.A.

visie:

Een toegankelijke gemeente besteedt niet alleen aandacht aan fysieke toegankelijkheid, maar ook aan de toegankelijkheid van haar communicatie. Iedereen moet de publieke voorzieningen kunnen gebruiken op een zelfstandige, zo onopvallende en gelijkwaardige manier mogelijk.
Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk

actievoering:

In Leuven: Toegankelijke stad tijdens grote evenementen.
In Leuven doen ze al veel rond toegankelijkheid maar bij grote evenementen wil de SP.A. dit nog verbeteren. Zeker pleiten ze hier voor toegankelijke, permanente wc’s en toegankelijke toi toi’s, mobiele wc’s voor personen met een beperking tijdens evenementen.

Hierdoor biedt de stad nu toiletwagens aan.

SP.A. Kortrijk werkte mee op 14 februari 2017 met de andere pilootgemeenten aan een referentiekader, een zelfevaluatie en een charter ‘naar een toegankelijke stad/gemeente’.
Het G-sportaanbod = aanbod gelijke kansen kampen, cursussen en ondersteuning voor clubs
App On Wheels = toegankelijkheidsinfo over de stad Gent en ‘rolroutes’ voor bezoekers
Betere toegankelijkheid in culturele huizen in Gent
Stimuleren van toegankelijke horeca en screenen grote events op toegankelijkheid
Voorstel voor verbetering toegankelijkheid van hoger onderwijs.

Benedicte Doucet

Juridische documenten
Decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond. Belgisch staatsblad, 35850-45502.

De Vlaamse minister van welzijn, gezondheid en gelijke kansen is Adelheid Byttebier. Zij is bezig met toegankelijkheid en werkt samen met intro om toegankelijke festivals te organiseren. Ze wilt een open en verdraagzame samenleving nastreven.

CDA medemblik
Een van hun standpunten is: dat ze gelijke kansen bezorgen voor iedereen. En alles zo laagdrempelig mogelijk proberen houden.

Lisa Schauvliege

Decreet betreffende de basisbereikheid (26 april 2019). De Vlaamse codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1031764&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1375651

Decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond (02 januari 2018). De Vlaamse codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029060&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1333705

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen (14 juli 2017). De Vlaamde codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028580&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1322563

Gemeenschappelijke verklaring over de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken (30 maart 2015). DE Vlaamse codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025437&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1268591

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs (23 mei 2014). De Vlaamse codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024606&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1251382,1251389,1251393,1251396

Kimberley Vanbiervliet

Juridische documenten:
- Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid (B.S.15/04/2010)
- Verdrag inzake psychotrope stoffen (B.S.10/11/1994)
- Protocol tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie (B.S.16/12/2016)
- Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer (B.S.15/09/2009)
- Protocol akkoord tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de implementatie van een jaarlijkse monitoring van de overheidsuitgaven op het vlak van illegale drugs, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie (B.S.31/08/2012)

Beleid:
Op gemeenschapsniveau vallen drugs onder het departement van Justitie. Verantwoordelijk hiervoor is Vlaamse minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen (CD&V).

De Vlaamse gemeenschap is verantwoordelijk voor het vervolgingsbeleid, jeugdsanctierecht, eerstelijns juridische bijstand en justitiehuizen.
Drugsbezit is in België verboden dit keert terug op de Wet op de verdovende middelen van 24 februari 1921. Deze werd in 2003 aangepast en is van kracht sinds 2 juni 2003.

Maatschappelijke organisaties:

Bij de website van de Druglijn kan je terecht voor vragen of om je verhaal te vertellen. Indien je dat wenst kunnen zij je ook doorverwijzen naar verschillende diensten die je beter kunnen helpen op verschillende gebieden. Zo bieden ze hulp op juridische en psychologische ondersteuning, opvang of langdurige begeleiding.